Телефоны приемной:
+7(495)967-98-44
+7(926)255-09-27
» » ФАРМОНИ ПРЕЗИДЕНТИ ФР ОИД БА ТАДБИРҲОИ ИЛОВАГИ ДАР СОҲАИ МУҲОҶИРАТ БО ДАР НАЗАРДОШТИ КОҲИШ ЁФТАНИ МАҲДУДИЯТҲО МАРБУТ БА ПЕШГИРИИ ПАҲНШАВИИ СИРОЯТИ КОРОНАВИРУС

ФАРМОНИ ПРЕЗИДЕНТИ ФР ОИД БА ТАДБИРҲОИ ИЛОВАГИ ДАР СОҲАИ МУҲОҶИРАТ БО ДАР НАЗАРДОШТИ КОҲИШ ЁФТАНИ МАҲДУДИЯТҲО МАРБУТ БА ПЕШГИРИИ ПАҲНШАВИИ СИРОЯТИ КОРОНАВИРУС

24 сентябрь 2020, Четверг
404
0
Мувофи қи Фармони Президенти Федератсияи Россия аз 23 сентябри соли 2020 №580 «Оид ба ворид намудани тағйирот ба Фармони Президенти Федератсияи Россия аз 18 апрели соли 2020 №274 «Оид ба тадбир ҳои иловагӣ ҷи ҳати танзими вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хори ҷ ӣ ва шахсони беша ҳрванд ӣ дар ФР дар робита ба таҳдиди па ҳншавии минбаъдаи сирояти коронавирус (СOVID-19)» ба ҳама ша ҳрвандони хори ҷ ӣ, ки ба ҳудуди Россия ба таври бо раводид ёхуд бидуни раводид ворид шудаанд, мў ҳлати боздории санад ҳои будубоши мува қкат ӣ (аз ҷумла раводид) и ҷозати мува қкат ӣ ва доимии зист ва қайди му ҳо ҷират ӣ, инчунин муддати амали ша ҳодатнома ҳои мува қ қатии пано ҳандаг ӣ ва ша ҳодатнома ҳои пано ҳандаг ӣ то 15 декабри соли 2020 тамдид карда мешавад.
Ҳамчунин дар мў ҳлати зикршуда нисбати ша ҳрвандони хори ҷие, ки и ҷозатнома ҳои мува қ қатии зист, и ҷозатномаи доимии зист, ша ҳодатнома ҳои иштирокчии Барномаи давлат ӣ оид ба бозгардонии ҳамватанон, инчунин и ҷозатномаи кор ва патент доранд, ҳалнома ҳо вобаста ба бекор кардани ҳу ҷ ҷат ҳои мазкур қабул карда намешавад.
Тавре ќаблан иттилоъ дода будем, мувофиќи фармони Президенти ФР аз 15 марти то 15 июни соли 2020 бинобар мањдудиятњо вобаста ба пандемияи короновирус муњољирони мењнатї аз масъулияти пардохти андози моњонаи патент, яъне ба муддати 3 моњ озод шуда буданд. Шурўъ аз 16 июни соли 2020 барои ша ҳрвандони хори ҷие, ки бо и ҷозатномаи кор ва патент фаъолияти ме ҳнатии худро амал ӣ менамоянд, тиб қи му қаррарот бо пардохти андоз ҳо барасмиятдарории санад ҳои мазкурро ба ро ҳ монда шуд.
Дар асоси фармони мазкур ша ҳрвандони хори ҷ ӣ барои гирифтани и ҷозатномаи кор ва патент (тамдид намудан ё аз нав барасмиият даровардан) сарфи назар аз қайди ма қсади вуруд дар корти му ҳо ҷират ӣ (одатан дар корти му ҳо ҷират ӣ ма қсади вуруд «кор» (работа) нишон дода мешуд) метавонанд, муро ҷиат намоянд.
Дар робита ба ко ҳиши ма ҳдудият ҳо ва васеъ шудани имконият ҳо барои фаъолияти ме ҳнат ӣ, Намояндагии Вазорати ме ҳнат, му ҳо ҷират ва шуғли а ҳолии ҶТ дар ФР оид ба му ҳо ҷират аз ҳамватанон, ки дар Россия будубош доранд ва бо сабаб ҳои гуногун дар ин муддат санад ҳои будубош ва фаъолияти корияшонро барасмият надаровардаанд, э ҳтиромона хо ҳиш менамояд, ки аз ин фурсат истифода намуда, ҳу ҷ ҷат ҳои худро ба тартиб дароранд.
Зеро мувофи қи фармони пештара аз 15 март то 15 июн ба ша ҳрвандони хори ҷ ӣ и ҷозати бе патент кор кардан дода шуда буд. Тиб қи фармони нав аз 16 июн бидуни патент кор карда намешавад.
Аз ин ли ҳоз, бо дарназардошти хусусият ҳо ва шароит ҳои барасмиятдарории санад ҳои қонун ӣ барои будубошу фаъолияти ме ҳнат ӣ дар маноти қи гуногуни Россия ва бо ма қсади бартараф намудани нофа ҳми ҳо ҳангоми барасмиятдарории ҳу ҷ ҷат ҳо Намояндаг ӣ аз ҳамватанон э ҳтиромона хо ҳиш менамояд, ки барои дарёфти посух ҳои да қи қ ба Намояндаг ӣ бо телефон ҳои зерин муро ҷиат намоянд:
+7(495)967-98-44;
+7901 422 35 78.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ